Yhdistyksen säännöt

Suomen Vuonohevosyhdistys ry:n säännöt – Finska Fjordhästföreningen rf:s stadgar


Yhdistyksen nimi on Suomen Vuonohevosyhdistys – Finska Fjordhästföreningen. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi ja sen kotipaikka on Kemiö.


Yhdistyksen tavoitteena on edistää kiinnostusta vuonohevosta kohtaan keräämällä rodusta kiinnostuneita henkilöitä yhteiseen toimintaan, pitämällä luetteloa vuonohevosista, huolehtimalla rodun eduista mitä tulee viranomaisiin ja yhdistyksiin, vaikuttamalla jalostusarviointiin, palkitsemiseen ja muuhun vuonohevosten arviointiin, myös muissa kohdin palvella jäseniään, neuvomalla ja tiedottamalla vuonohevosten jalostustoiminnasta ja avustamalla vuonohevosten maahantuonnissa sekä pitämällä yhteyttä muiden maiden vuonohevosyhdistysten kanssa.


Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseen hankkia varoja jäsenmaksujen, keräysten ja avustusten muodossa. Yhdistys voi myös hankkia ja omistaa toiminnalleen tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


Yhdistyksen jäseneksi voi päästä suorittamalla vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa joka vuosi. Oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka tukevat yhdistyksen tavoitteita, voivat liittyä yhdistyksen tukijäseniksi suorittamalla vuosittaisen tukimaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.


Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa vuosittain valittava puheenjohtaja sekä 3-7 vakinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Vakinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi niin, että noin kolmannes vuosittain on erovuorossa ensimmäiset kaksi kertaa arpomalla ja sen jälkeen vuorotellen. Kaikki varajäsenet eroavat vuosittain. Hallitus valitsee joukostaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisen enemmistön mukaan, jos yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännöissä ei muuta määrätä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa ratkaisee. Hallitus kutsuu itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan joko hallituksen sisältä tai sen ulkopuolelta.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.


Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuoden mukainen. Hallituksen tulee viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta jättää tilit tilintarkastajille, joiden puolestaan tulee jättää tilit sekä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tammi – maaliskuussa ja syyskokous
loka – marraskuussa.Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokouksiin kirjeitse, viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen,
2) edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen hyväksyminen,
3) edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen ja siitä annetun tilintarkastajien lausunnon
käsitteleminen sekä päättäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle,
4) muiden hallituksen tai jäsenien vireillepanemien ja kokouskutsussa esitettyjen
asioiden käsittely.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen,
2) hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi,
3) hallituksen uusien jäsenten valitseminen vakinaisten eroavien jäsenten tai erovuo-
rossa olevien jäsenten tilalle sekä 5§:ssä määrätyn määrän varajäsenten
valitseminen,
4) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta,
5) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten,
6) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun ja tukimaksun suuruus,
7) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio,
8) muiden hallituksen tai jäsenten vireillepanemien ja kokouskutsussa esitettyjen
asioiden käsittely.


Jos hallitus katsoo tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä esittää kirjallisen vaatimuksen kutsuu hallitus yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen siten kuin 8§:ssä määrätään.

10§
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsenmaksu on vuoden ajan maksamatta.

11§
Hallituksen tehtäviin kuuluu:
– johtaa yhdistyksen toimintaa
– seurata tarkasti vuonohevosten vuoksi tehtävän toiminnan kehitystä sekä ehdottaa
sellaisia toimenpiteitä, joita se pitää tarpeellisina
– valmistella asiat, joita tullaan käsittelemään kevät- ja syyskokouksissa
– laatia toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle toimintavuodelle esitettäväksi syyskokoukselle
– pitää tarkat tilit yhdistyksen tuloista ja menoista sekä hoitaa yhdistyksen varoja
– julkaista vuosittain määrättynä aikana yhdistyksen toiminta- ja talouskertomus
– toimeenpanna kevät- ja syyskokouksissa tehdyt päätökset
– julkaista tarvittavat tiedot ja lausunnot asianomaisille viranomaisille sekä
– myös muissa kohdin huolehtia yhdistyksen asioista.

12§
Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa hallituksen käsiteltyä asiaa. Päätös tulee voimaan jos se saa kahden kolmasosan (2/3) äänestyksessä annettujen äänten tuen.

13§
Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään sen jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätösten mukaan yhdistyksen tavoitteita tukien. Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta on pätevä vain jos se saa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

14§
Muiltaosin noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.