Yhdistyksen säännöt

Suomen Vuonohevosyhdistys ry:n säännöt – Finska Fjordhästföreningen rf:s stadgar


Yhdistyksen nimi on Suomen Vuonohevosyhdistys – Finska Fjordhästföreningen. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi ja sen kotipaikka on Kemiö. Yhdistys on perustettu 1988.


Yhdistyksen tavoitteena on edistää kiinnostusta vuonohevosta kohtaan keräämällä rodusta kiinnostuneita henkilöitä yhteiseen toimintaan, huolehtimalla rodun eduista mitä tulee viranomaisiin ja yhdistyksiin, vaikuttamalla jalostusarviointiin, palkitsemiseen ja muuhun vuonohevosten arviointiin, myös muissa kohdin palvella jäseniään, neuvomalla ja tiedottamalla vuonohevosten jalostustoiminnasta ja avustamalla vuonohevosten maahantuonnissa sekä pitämällä yhteyttä muiden maiden vuonohevosyhdistysten kanssa.


Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseen hankkia varoja jäsenmaksujen, keräysten ja avustusten muodossa. Yhdistys voi myös hankkia ja omistaa toiminnalleen tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


Yhdistyksen jäseneksi voi päästä suorittamalla vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa joka vuosi. Jäsenmaksujen suuruus voi vaihdella eri kategorioissa.

Oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka tukevat yhdistyksen tavoitteita, voivat liittyä yhdistyksen tukijäseniksi suorittamalla vuosittaisen tukimaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Tarvittaessa hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Tietosuojaseloste
Yhdistys pitää aktiivisista jäsenistään jäsenrekisteriä, jossa on jäsenen nimi ja postitusosoite, joidenkin osalta sähköpostiosoite ja juniorijäsenten osalta tieto heidän syntymävuodestaan. Rekisteritiedot toimivat osoiterekisterinä jäsenlehden ja muun yhdistyspostin toimittamista varten. Rekisterin avulla seurataan jäsenmaksujen suorittamista. Rekisterin myötä yhdistyksellä on tieto jäsenmäärästä, jota tarvitaan seuraavan vuoden budjetin suunnitteluun. Rekisteriä päivitetään. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Jäsenmaksua maksamattomien tiedot poistetaan ja jäsenyydestä luopuneiden tiedot poistetaan. Rekisterivastaavana toimii jäsensihteeri. Jäsentietoja käsittelevät yhdistyksen jäsensihteeri ja sihteeri.


Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa vuosittain valittava puheenjohtaja sekä 3-7 vakinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Vakinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. Kaikki varajäsenet eroavat vuosittain.

Vakinaiseksi hallituksen jäseneksi noustaan varajäsenyyden kautta. Hallituksen vakinaiset- ja varajäsenet voivat tulla uudelleenvalituiksi.

Hallitus valitsee joukostaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisen enemmistön mukaan, jos yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännöissä ei muuta määrätä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa ratkaisee. Hallitus kutsuu itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan joko hallituksen sisältä tai sen ulkopuolelta.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.


Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuoden mukainen. Hallituksen tulee jättää tilit toiminnantarkastajalle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta, jonka puolestaan tulee jättää tilit sekä lausuntonsa hallitukselle ennen kevätkokousta.


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tammi – huhtikuussa ja syyskokous syys – marraskuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokouksiin painettuna ja/tai sähköisesti viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan   
     valitseminen
2) edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen hyväksyminen
3) edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen ja siitä annetun
     toiminnantarkastajan lausunnon käsitteleminen sekä päättäminen
     tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen     
     edellisen toimintavuoden hallitukselle
4) muiden hallituksen tai jäsenien vireille panemien ja kokouskutsussa
     esitettyjen asioiden käsittely

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan
     valitseminen
2) hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
3) hallituksen  jäsenten ja varajäsenten valitseminen pykälän 5§:n
    mukaisesti
4) toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
5) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
6) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun ja tukimaksun
     suuruus
7) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio
8) muiden hallituksen tai jäsenten vireille panemien ja kokouskutsussa
     esitettyjen asioiden käsittely


Jos hallitus katsoo tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä esittää kirjallisen vaatimuksen kutsuu hallitus yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen siten kuin 8§:ssä määrätään.

10§
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä tulee hänen ilmoittaa siitä hallituksen jäsenelle ja/tai jäsensihteerille kirjallisesti.

11§
Hallituksen tehtäviin kuuluu:
–  johtaa yhdistyksen toimintaa
–  seurata tarkasti vuonohevosten vuoksi tehtävän toiminnan kehitystä sekä    ehdottaa sellaisia toimenpiteitä, joita se pitää tarpeellisina
–  valmistella asiat, joita tullaan käsittelemään kevät- ja syyskokouksissa
–  laatia toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle toimintavuodelle    esitettäväksi syyskokoukselle
–  pitää tarkat tilit yhdistyksen tuloista ja menoista sekä hoitaa yhdistyksen
    varoja
–  julkaista vuosittain yhdistyksen toiminta- ja talouskertomus
–  toimeenpanna kevät- ja syyskokouksissa tehdyt päätökset
–  julkaista tarvittavat tiedot ja lausunnot asianomaisille viranomaisille sekä
–  myös muissa kohdin huolehtia yhdistyksen asioista.

Hallitus nimittää Jalostusvaliokunnan johon kuuluu 3-5 henkilöä. Valiokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Valiokunta raportoi suoraan hallitukselle.

Valiokunnan tehtävät:

  • edistää vuonohevosen jalostusta ja tiedotusta
  • jalostusneuvonta
  • näyttelytoiminta
  • tuomariasiat
  • jalostusongelmat esim. jalostukseen liittyvät sairaudet
  • kansainvälinen yhteistyö

Hallitus voi tarvittaessa perustaa valiokuntia toimintansa tukemiseen.

12§
Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa hallituksen käsiteltyä asiaa. Päätös tulee voimaan jos se saa kahden kolmasosan (2/3) äänestyksessä annettujen äänten tuen.

13§
Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään sen jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätösten mukaan yhdistyksen tavoitteita tukien. Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta on pätevä vain jos se saa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

14§
Muilta osin noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.

4.3.2019